پشتیبانی طراحی سایت سفارشی

خدمات پشتیبانی :

2-1 رفع اشکالات منطقی برنامه که مربوط به خطاهای برنامه نویسی می باشد.
2-2 رفع اشکالات بانک اطلاعاتی (به صورتی که اشکال توسط خطای برنامه نویسی به وجود آمده باشد)
تبصره1: نسخ جدید نرم افزار شامل بهبود سیستم(Release)ها است. تغییرات ساختاری در تکنولوژیهای مورد استفاده و ارائه سایر نرم افزار های خارج از موضوع قرارداد مشمول ماده 2 نمی باشد.
تبصره2: خطای برنامه نویسی خطایی است که بر روی یک سیستم سالم عاری از هرگونه ویروس و تداخل با سایر نرم افزارها و یا مشکلات سخت افزاری، نمایان باشد.
 

 تعهدات پیمانکار :

3-1 پیمانکار موظف است حداکثر 72 ساعت کاری پس از اعلام فاکس/ ایمیل کارفرما، نسبت به رفع اشکال و پاسخگویی موضوع ماده 2 اقدام نماید.
3-2 پیمانکار متعهد است کلیه مدارک و اطلاعات مربوط به کارفرما را محرمانه تلقی نموده و از افشای آنها بدون موافقت کارفرما خودداری نماید.
3-3 پیمانکار متعهد است در صورت تولید و عرضه نسخ جدید نرم افزار در طول دوره پشتیبانی ، نسخه موجود را با اطلاع کارفرما و تائید وی به روز رسانی نماید.
3-4 پیمانکار متعهد به آموزش روش کار نرم افزار به نماینده کارفرما که کمترین دانش کار با وب و نرم افزارهای تحت وب را داشته باشد(پیشینه کاری در این زمینه داشته باشد)است .آموزش ویندوز و تکنیکهای وب و آموزش اپراتوری کامپیوتر شامل قرارداد نمی گردد.
 

 تعهدات کارفرما:

4-1 کارفرما موظف است لیست اشکالات و نیاز های خود را (حداکثرتا 72 ساعت کاری از تاریخ بارگذاری سایت) که مطابق موضوع قراداد می باشد از طریق فاکس یا ایمیل و یا تلگرام به اطلاع پیمانکار برساند.
4-2 کارفرما متعهد می گردد از دسترسی افراد غیر مجاز و غیر مسئول به نرم افزارهای ارائه شده اکیداً خودداری نماید.
4-3 تجهیز کامپیوترها به برق اضطراری (USP) به عهده کارفرما می باشد.
4-4 تهیه نسخه پشتیبان (Backup) از اطلاعات نرم افزارها به عهده کارفرما می باشد.
4-5 کارفرما متعهد می گردد یک نفر را به عنوان کاربر اصلی نرم افزار و شبکه معرفی و تا حد امکان از تغییر وی اجتناب و در صورت قطع همکاری با ایشان مراتب را به صورت کتبی به پیمانکار اعلام نماید.
4-6 کارکنان کارفرما لازم است قبل از تماس تلفنی با بخش پشتیبانی به راهنماها و مستندات نرم افزار مراجعه نمایند.
4-7 پیمانکار متعهد به آموزش روش کار نرم افزار به نماینده کارفرما که کمترین دانش کار با وب و نرم افزارهای تحت وب را داشته باشد(پیشینه کاری در این زمینه داشته باشد)است .آموزش ویندوز و تکنیکهای وب و آموزش اپراتوری کامپیوتر شامل قرارداد نمی گردد.
 

خدمات جانبی پشتیبانی

8-1 لیست خدمات جانبی قابل ارائه توسط پیمانکار به شرح پیوست شماره یک می باشد.
8-2 در صورت در خواست کارفرما به بهره مندی از خدمات جانبی، پیمانکار نسبت به ارائه خدمات مورد نظر اقدام نموده و طی صورتحساب جداگانه وجه آن را دریافت می نماید.
8-3 دستمزد هر ساعت کار مشاور .............. ریال، سرپرست ............... ریال و کارشناس .............. ریال است.
8-4 به ازای هر ساعت ماموریت کارشناسان در خارج از تهران و یا در ساعات غیر ادرای 40% به مبلغ بند 8-3 اضافه می شود.
8-5 انجام تغییرات در خواستی در نرم افزار در صورت موافقت پیمانکار، مشمول هزینه می باشد که مبلغ آن طی صورتحساب جداگانه ارائه می گردد.
8-6 کسور قانونی مربوط به صورتحساب های خدمات جانبی (ماده8) به عهده کارفرما است.
8-7 هزینه اسکان کارشناسان پیمانکار خارج از شهر تهران به عهده کارفرما می باشد.
8-8 هزینه رفت و آمد مطابق پیوست شماره یک به عهده کارفرما می باشد.