ماژول خروجی RSS خبری برای سایت های خبر

ماژول خروجی RSS خبری

RSS خبری روشی استاندارد برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات خبری می باشد . هنگامی که خبری در سایت تولید می شود توسط این ماژول خروجی RSS خبر به صورت اتوماتیک بروزرسانی می شود و این امکان به مدیر سایت داده می شود که توسط این خروجی در بقیه ماژول ها مرتبط بتواند خبر را در سایت و بخش های دیگر منتقل کند.

ثبت درخواست