ماژول جستجوی پیشرفته - جستجوی موضوعی و گروهی سایت ساز

جستجوی اختصاصی و پیشرفته سایت ساز


ماژول جستجو این امکان را به کاربر میدهد تا به صورت سریع به نتیجه جستجوی خود در سایت شما برسد همچنین با تنظیم به صورت Optional و دسته ای و موضوعی مرتبط با مطالب سایت شما، این امکان را میدهد که نتایج جستجوی دقیق تر و دسته بندی شده تری برای کاربر نمایش داده شود.

ثبت درخواست