خروجی گزارشات اکسل - گزارش ساز راتین

خروجی Excell گزارشات سایت


توسط این افزونه می توانید تمامی گزارشات و بخش های سایت اعم از ثبت نام، گزارشات خرید، آمار بازدیدکنندگان، ورودی سایت، صفحات سایت، فاکتورها و ... مشاهده و در یک فایل Excell خروجی گرفته و بایگانی کنید .

ثبت درخواست