گواهینامه ها

مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

«  مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران  »

 

جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت

«  جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت  »

 

گواهی عضویت در انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

«  گواهی عضویت در انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران  »