گواهینامه های شرکت راتین-مجوزهای راتین :

مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
«  مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران  »

 

جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت
«  جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت  »

 

گواهی عضویت در انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران
«  گواهی عضویت در انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران  »